about

Foto: K. Janišová
O mě

Jmenuji se Lucie Vacková a narodila jsem se v Mladé Boleslavi. Vystudovala jsem Vysokou školu v Liberci, obor textilní a oděvní návrhářství. Období během studií bylo pro mě velmi inspirující, začala jsem cestovat do zahraničí a k šití oděvů jsem přidala i malovaní obrazů, kde jsem se snažila zachytit dojmy z cest. Po ukončení studia jsem pracovala několik let v oděvním průmyslu, ale práce mě nenaplňovala. Proto jsem se rozhodla blízko Prahy otevřít kurzy kresby a malby, které vedu do současnosti.

Chronologie stylu
Můj styl malování prošel během let vývojem, od velmi zjednodušených tvarů po kombinaci realismu s abstrakcí. K zjednodušeným tvarům mě inspiroval na vysoké škole ruční sítotisk. Při ručním sítotisku je třeba motiv velmi zjednodušit, protože jej lze přenášet pouze ve vrstvách. Zjednodušování motivů mě natolik oslovilo, že jsem tímto způsobem začala malovat obrazy. Časem jsem malované objekty začala více propracovávat, až jsem došla ke kombinaci několika technik na jednom plátně a ke hře světla a stínu.

Techniku akvarel jsem si velice oblíbila a vyloženě mě láká ke znázornění žen a podtrhnutí ženskosti zajímavými textiliemi a doplňky. Hotová díla mohou ve Vás evokovat dojem oděvního návrhu. Díky akvarelu se ráda vracím k oděvnímu návrhářství, které jsem kdysi vystudovala. Výrazným pojítkem veškeré mé tvorby jsou jemné odstíny barev, decentnost a optimistický ráz námětu.

Inspirativní vlivy
Velkou a hlavní inspirací je mi stále žena a oděv. I když se již oděvnímu oboru příliš nevěnuji, baví mě jako inspirace pro malování. Proto dalším výrazným prvkem je barevnost a ornamentální nebo květinový motiv na textilii nebo oděvu ženského modelu na plátně. Tyto motivy se většinou kloubí s vlivy z cest k pobřeží Španělska, Francie, Anglie a nebo Austrálie. V Čechách je to okolí Máchova jezera, kde jsem vyrůstala a stále se tam vracím a několik let i život u Sázavy. Jedná se tedy o pobřeží, pláže, svět pod vodou a rostlinné motivy.

Lidé a místa, která mě ovlivnili
Vyrůstala jsem v tvořivé rodině, kde se šil oděv, otec měl jako koníček fotografování a strýc je malíř. Proto mi přišlo samozřejmostí také šití oděvů. Asi od 10 ti let jsem navštěvovala výtvarný kurz v Mladé Boleslavi, kde jsem se věnovala jak kresbě a malbě, tak různým textilním technikám a keramice. Poté byl pro mě velkým zásadním zlomem poznání uměleckých čtvrtí v Londýně a v Sydney.


about1 about2 about3

About me

My name is Lucie Vacková and I was born in Mladá Boleslav. I graduated from the University of Liberec, majoring in textile and clothing design. The period during my studies was very inspiring for me, I started traveling abroad and I started painting, where I tried to capture impressions from trips. After graduating, I worked in the clothing industry for several years, but my job did not fill me. That is why I decided to open drawing and painting courses near Prague, which I lead to the present.

Chronology of style

My style of painting has evolved over the years, from very simplified shapes to a combination of realism and abstraction. I was inspired to simplify shapes by hand screen printing at university. With manual screen printing, the motif needs to be greatly simplified, as it can only be transferred in layers. Simplifying the motifs appealed to me so much that I started painting the paintings in this way. Over time, I began to work on the painted objects more, until I came up with a combination of several techniques on one canvas and the play of light with shadow.

I really liked the watercolor technique and it definitely attracts me to portray women and underline femininity with interesting textiles and accessories. Finished work can give you the impression of clothing design. I like to return to the clothing design I once studied thanks to the watercolor. The subtle shades of color, decency and optimistic nature of the theme are a strong link between my entire work.

Inspirational influences
Woman and clothes are still a great and main inspiration for me. Even though I don't pay much attention to the fashion design, I enjoy it as an inspiration for painting. Therefore, another significant element is the color and ornamental or floral motif on the fabric or clothing of a female model on canvas. These motifs are usually combined with influences from trips to the coasts of Spain, France, England and/or Australia. In the Czech Republic, it is around Mácha's Lake, where I grew up and keep coming back, and for several years I lived near Sázava. These are the coast, beaches, the underwater world and plant motifs.

People and places that influenced me
I grew up in a creative family where clothes were sewn, my father had photography as a hobby and my uncle is a painter. That's why sewing clothes came to me as a matter of course. From about 10 years of age, I attended an art course in Mladá Boleslav, where I devoted myself to drawing and painting, as well as various textile techniques and ceramics. Then it was a major turning point for me to learn about the art districts in London and Sydney.about4

about5